'em a blackjack
i'm a burst of sunshine :)

laut chanyeol

07-17 • 10:3958 notesfyeah-chanyeol

laut chanyeol

07-17 • 10:3939 notesfyeah-chanyeol

laut chanyeol

07-17 • 10:3420 notesfyeah-chanyeol

laut chanyeol

07-17 • 10:33143 notesfyeah-chanyeol

2NE1 + dark hair

07-17 • 10:331,656 notes2ne1ssahara5

choi seunghyun and ahn sohee

07-17 • 10:33779 notes2ne1stwoneofakind

#same here Soohyuk  #same here

07-17 • 10:322,247 notes2ne1sareyouwantmore

An Sohee and Choi Seung Hyun

07-17 • 10:321,012 notes2ne1schicsohee
07-17 • 10:32760 notes2ne1sgdtopdream